Polska Szkoła Sobotnia w Worcester
St Joseph’s Catholic Primary School, Chedworth Drive, Worcester, WR4 9PG
FORMULARZ REJESTRACYJNY

Formularz rejestracyjny stanowi część wymagań prawnych niezbędnych do funkcjonowania szkoły. Prosimy o rzetelne wypełnienie go i uaktualnienie, jeżeli dane ulegną zmianie.

UCZEŃ

DANE PERSONALNE:

Imię (imiona):


Nazwisko:


Data urodzenia:


Miejsce urodzenia:


Adres zamieszkania:INFORMACJE MEDYCZNE:

Lekarz:


Telefon:


Adres:


UWAGA! Prosimy o podanie chorób, dolegliwości lub potrzeb dziecka np. epilepsja, astma, alergie, kłopoty ze wzrokiem, słuchem, dieta, przyjmowane na stałe lekarstwa. Informacje te są niezbędne dla zapewnienia dziecku bezpiecznego pobytu w szkole.SZKOŁA ANGIELSKA:

Nazwa szkoły:


Adres szkoły:KONTAKTY:

Rodziców/opiekunów prosimy o podanie swoich danych osobowych.

I Kontakt:

Tytuł:


Imię:


Nazwisko:


Telefon:


E-mail:

* Na podany adres e-mail wysyłana będzie wszelka korespondencja odnośnie życia szkoły i spraw uczniów.

Adres:


II Kontakt:

Tytuł:


Imię:


Nazwisko:


Telefon:


E-mail:


Adres:Poprzez zaznaczenie poniższych pól, deklaruję że:

  Decydując się posłać swoje dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej w Worcester zobowiązuję się jednocześnie popierać i szanować główny cel oraz nadrzędną ideę szkoły, jakim jest nauka języka polskiego, historii, geografii i religii oraz poznawanie kultury i obyczajów polskich. Jestem świadomy, że moja odmowna decyzja jest równoczesna z postanowieniem wypisania dziecka ze szkoły.

  Posyłając dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Worcester szanuję jej imię i jestem świadomy, że szkoła ta jest placówką katolicką. Uczniowie mają obowiązek uczęszczać na lekcje religii, a także uczestniczą aktywnie w życiu religijnym parafii.

  Zobowiązuję się przyprowadzić dziecko do szkoły i odebrać je po zakończeniu zajęć szkolnych osobiście. W razie mojej niedyspozycji zobowiązuję się upoważnić na piśmie innego dorosłego (imiennie) do odbioru dziecka. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do rozpoczęcia pierwszej lekcji. Jestem świadomy, że w razie niemożności nawiązania kontaktu ze mną, władze szkoły będą kontaktować się z osobą, której numer telefonu został podany na formularzu rejestracyjnym jako drugi. W przypadku braku kontaktu z w/w osobą po upływie pół godziny władze szkoły kontaktować się będą z policją lub Social Services.

  Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych. Zgadzam się ponadto na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie oraz na stronie Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą.

  W razie wypadku na terenie szkoły wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pierwszej pomocy.

  Zobowiązuję się poinformować władze szkoły o przewidywanej nieobecności dziecka lub też decyzji wycofania dziecka ze szkoły. Jestem świadomy, że w przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktować się ze mną. W razie konieczności szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.
Decydując się na dłuższą nieobecność dziecka w szkole, rodzice przyjmują na siebie odpowiedzialność za podjęcie w/w decyzji i są świadomi, że nie podlegają zwolnieniu z uiszczenia opłaty za szkołę za okres nieobecności.

  Zapoznałem/am się z Regulaminem Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Worcester oraz innymi dokumentami, regulującymi jej działalność i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania. Zobowiązuję się ponadto zapoznać moje dziecko z Regulaminem placówki, do której będzie uczęszczało.

  Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie przewidzianym przez władze szkoły. Jestem świadomy wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z Regulaminu Szkoły w przypadku nie stosowania się do przepisów w sprawie czesnego. Na wypadek dłuższej nieobecności mojego dziecka w szkole nie jestem zwolniony z uiszczenia opłaty za w/w okres.

  Zobowiązuję się do wpłacenia kaucji w wysokości 25 funtów za cały rok szkolny z góry. Kaucja będzie zabezpieczeniem dla szkoły na wypadek szkód wyrządzonych w szkole przez dziecko, nagłego wycofania dziecka ze szkoły, nie wywiązywania się z opłaty czesnego za szkołę oraz nie wywiązywania się z obowiązku odbywania dyżurów podczas zajęć szkolnych w wyznaczonym terminie. Jestem świadomy, że jeżeli nie dopełnię wyznaczonej ilości dyżurów w szkole, moja kaucja przejdzie na konto szkoły. Po wywiązaniu się z wszelkich obowiązków kaucja podlega zwrotowi na koniec każdego roku szkolnego lub na wniosek rodzica przechodzi na kolejny rok.

 Zobowiązuję się do odbywania dyżurów podczas trwania zajęć szkolnych w wyznaczonym terminie. Na wypadek mojej niedyspozycji jestem zobligowany do zorganizowania zastępstwa na moje miejsce we własnym zakresie i poinformowania o zmianach kierownika szkoły bądź osobę odpowiadającą za organizację dyżurów w tygodniu poprzedzającym wyznaczony termin. Jestem świadomy, że jeżeli nie dopełnię wyznaczonej ilości dyżurów w szkole, moja kaucja przejdzie na konto szkoły.

Jeżeli uczeń stwarza zagrożenie dla samego siebie bądź innych uczniów lub personelu szkoły, szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ucznia ze szkoły ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim powiadomieniu rodziców.

Kod uwierzytelniający:

Zapisz powyższy kod:

Nie możesz rozczytać kodu? Kliknij tutaj aby odświeżyć.