Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Worcester, UK
Opłaty za szkołę

Płatność za rok szkolny podzielona jest na dwie raty:
I rata za semestr zimowy płatna na początku roku szkolnego do 31 pazdziernika
II rata za semestr letni płatna do 28 lutego.
Opłaty za semestr (jedna rata) wynoszą:
£135 – za pierwsze dziecko
£110 – za drugie dziecko
£85 – za trzecie i nastȩpne dzieci

FORMY PȽATNOṠCI

• PRZELEW NA KONTO
LLOYDS BANK
POLISH SATURDAY SCHOOL
SORT CODE: 30-92-92
ACCOUNT NO: 36451068
Prosimy podać imię i nazwisko dziecka.
Termin płatności: całą kwotȩ za semestr należy przelać do 31 października.

• STAȽE ZLECENIE (Standing Order)
Dane banku te same co wyżej.
Odpowiednie formularze znajda Państwo w swoim banku, gdzie należy złożyc wypełniony druk bądź ustawić płatność miesięczną korzystając z systemu online banking.
Termin płatności: stałe zlecenie należy ustawić na 15 dnia każdego miesiąca, 10 rat, zaczynając od 15 padziernika.

• CZEK (z dopiskiem Polish Saturday School)
Prosimy podać imię i nazwisko dziecka na odwrocie czeku.
Termin płatności: czek wypisany na całą kwotȩ za semestr należy przekazać Skarbnikowi Szkoły do 31 października.

Zapisując dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej rodzice zobowiązują siȩ do dokonywania opłat w wyznaczonym terminie.
Za zwłokȩ bȩdzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości £2 za każdy zaległy miesiᶏc.
Uczniowie, ktόrych rodzice zalegają z opłatą za cały semestr, bȩdą zawieszeni w czynnościach ucznia, o ile nie zostanie to zgłoszone wcześniej do Pani Agnieszki Karczewskiej. Nastȩpnym krokiem bȩdzie skreślenie dziecka z listy uczniόw.
Proszȩ pamiȩtać o sprawdzeniu wyciᶏgów bankowych i upewnić siȩ, czy dane zlecenie jest realizowane przez bank. W przeszłości zdażały się przypadki, że banki popełniły błᶏd i szkoła nie otrzymywała czesnego. Wpłacanie rat na czas i informowanie Skarbnika Szkoły o ewentualnym opóźnieniu jest obowiązkiem rodzica. Jeżeli opóźnienie zdarzy się tylko raz, rodzic nie będzie ponosił konsekwencji. Jeżeli jednak szkoła nie otrzyma drugiej raty, bedzie to traktowane jako niewywiązywanie się z obowiązku i pobrana będzie również kwota £2 za każdy zaległy miesiᶏc.

KAUCJA

Przy zapisywaniu dziecka do szkoły wymagana jest wpłata kaucji w wysokości £25 od rodziny za semestr z góry. Kaucja ta jest zabezpieczeniem dla szkoły na wypadek ewentualnych szkόd wyrządzonych przez dziecko, niewywiązywania siȩ rodzicόw z opłacania czesnego, zwlekania z jego płaceniem, a także niewywiązywania siȩ z obowiązku dyżurowania podczas zajȩć szkolnych. Kaucja zostanie wykorzystana przez szkołȩ na wypadek zniszczenia przez ucznia podręczników lub książek z biblioteki, bądź niezwrόcenia ich w terminie. Po spełnieniu wszelkich wymogόw kaucja zostanie automatycznie przeniesiona na nastȩpny semestr lub zwrócona na wniosek rodzica oraz w wypadku wypisania dziecka ze szkoły.

Wszelkie pytania/uwagi odnośnie opłat prosimy kierować do skarbnika szkoły - pani Agnieszki Karczewskiej - wysyłając wiadomość za pośrednictwem naszej strony tutaj.

FINANSOWANIE

Polska Szkoła Sobotnia jest placówką samofinansującą się. Środki finansowe szkoły pochodzą z czesnego płaconego przez rodziców oraz darowizn od osób prywatnych, organizacji i innych darczyńców wspierających charytatywnie naszą szkołę.

Środki pieniężne zostają rozdysponowane na: wyposażenie, artykuły biurowe, lektury do szkolnej biblioteki, podręczniki, słowniki, atlasy, literaturę fachową i inne pomoce dydaktyczne. Ze swojej strony robimy wszystko, aby jak najlepiej wyposażyć naszą szkołę we wszelkie urządzenia i przedmioty mogące ułatwić jej funkcjonowanie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej placówki. Twórzmy razem Polską Szkołę Sobotnią w Worcester.

Wszelkie wpłaty charytatywne prosimy wpłacać na konto:SORT CODE:
ACCOUNT NO:


Polska Szkoła Sobotnia w Worcester © 2010-2021