Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Worcester, UK
Rada Szkoły

Radę Szkoły tworzą przedstawiciele Koła Rodziców, nauczyciele oraz sympatycy szkoły, wybierani przez dyrektora szkoły.
Rada Szkoły składa się maksymalnie z siedmiu osób. W jej skład wchodzą: przewodniczący i jego zastępca, sekretarz, skarbnik oraz członkowie.
Zadania Rady Szkoły zostały określone w Statucie Szkoły (Art.II, Pkt 3). Reprezentuje ona rodziców na zebraniach szkolnych oraz podejmuje ważne decyzje dotyczące szkoły, m in. wysokość czesnego.Obecnie w skład Rady Szkoły wchodzą:

Przewodnicząca Rady Szkoły - Monika Pow
Zastępca Przewodniczącej - Anna Majewska
Sekretarz - Monika Wasilewska
Skarbnik - Agnieszka Karczewska

Członkowie:
Maria Sokołowska
Ewa Kędzior
Polska Szkoła Sobotnia w Worcester © 2010-2021